സിനിമ

/സിനിമ
­
20 06, 2018

ഞാന്‍ മേരിക്കുട്ടി

By |June 20th, 2018|

ഇരുള്‍വീണുകിടന്നിരുന്ന അരികുകള്‍ പ്രകാശമാനമാകുന്ന കാലത്തിലാണ് നമ്മള്‍. പുരുഷന്റേയും സ്ത്രീയുടേയുമല്ലാത്ത ‘മനുഷ്യരുടെ’ ലോകം ചുറ്റും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. “ഞാന്‍ മേരിക്കുട്ടി” എന്ന ചിത്രം പുരുഷ-സ്ത്രീ ലൈംഗികസ്വത്വങ്ങള്‍ക്ക് അപ്പുറം ലൈംഗികതയെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാതെപോയ കേരളസമൂഹം പരിഹാസച്ചിരി ചുണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ച് നിശ്ചയമായും കണ്ടിരിക്കണം (ഓരോ സമൂഹത്തിലും 5% പേരെങ്കിലും ലൈംഗികന്യൂനപക്ഷങ്ങളാണെന്ന് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നു).

വരുംതലമുറയ്ക്ക് ജന്മംകൊടുക്കുന്ന ഓരോ മാതാവും പിതാവും ഈ ചിത്രം നിശ്ചയമായും കണ്ടിരിക്കണം, കാരണം നിങ്ങള്‍ക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില്‍ ഒരാള്‍ സ്ത്രീയുടെയോ പുരുഷന്റേതോ അല്ലാത്ത വേറിട്ട ഒരു ലൈംഗികവ്യക്തിത്വമുള്ള ആളായിരിക്കാം. […]

7 06, 2018

സിനിമ

By |June 7th, 2018|