കല

/കല
­
15 08, 2018

സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട മറിയം

By |August 15th, 2018|

കന്യകയുടെ സ്വർഗാരോപണം
മസ്സിമോ സ്റ്റാൻസിയോനെ, ഇറ്റലി (1630-1635)
ഓയിൽ ഓൺ കാൻവാസ്‌
നോർത്ത് കരോലിന ആർട്ട് മ്യൂസിയം, റാലെ.

1500കളിൽ റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഘടനയെയും, പഠനങ്ങളെയും, ആചാരങ്ങളെയും യൂറോപ്പിലുള്ള ആദ്യകാല പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകൾ എതിർത്ത് തുടങ്ങി. അവരുടെ ഒരു പ്രധാന എതിർപ്പ് കലകളെ, വിശേഷിച്ചു വിശുദ്ധ കലകളെ കത്തോലിക്കാ സഭ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വിവിധ കത്തോലിക്കാ ചിത്രകാരന്മാർ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോപണ രഹസ്യത്തെ ചിത്രങ്ങളുടെ വിഷയമാക്കിയിരുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജീവാതാവസാനം മറിയം സ്വാഭാവിക മരണത്തിനു വിധേയമാവുകയും തുടർന്ന് മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവും ശരീരവും സ്വർഗത്തിലേക്ക് […]

7 06, 2018

കല

By |June 7th, 2018|