വിശുദ്ധർ

//വിശുദ്ധർ
­
21 09, 2018

മഹറോൻ ചൊല്ലപ്പെട്ട വിശുദ്ധ മേരി

By |September 21st, 2018|

ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ എന്റെ ജീവിതകാലത്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സിസ്റ്റർ മേരി മക്കില്ലപ്പിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. മെൽബൺ നഗരത്തിന്റെ പ്രാന്തങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും സിസ്റ്റർ മേരി മക്കില്ലപ് തന്റെ സന്യാസം ജീവിച്ചത്.

വിശുദ്ധയായി സഭ പ്രഖ്യാപിച്ച അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനമായി ആകർഷിച്ച രണ്ടു കാര്യം അവർ മഹറോൺ (സഭക്ക് പുറത്താക്കൽ) ശിക്ഷക്ക് വിധിക്കപെട്ട ആളായിരുന്നു എന്നാണു. അതിനുള്ള കാരണമോ വൈദികൻ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ലൈംഗിക അപവാദം അവർ പുറത്തറിയിച്ചു എന്നതും.

2010 ഒക്ടോബർ 17-ന് വിശുദ്ധയായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മേരി മക്കില്ലപ്പിന്റെ […]