കുട്ടികൾ

//കുട്ടികൾ
­
10 09, 2018

പീഡന ഇരകൾക്കുള്ള സ്വാന്തനം

By |September 10th, 2018|

വൈദികരിലും മെത്രാന്മാരിലും ലൈംഗിക കുറ്റങ്ങൾ വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പീഡന വിധേയരായവരെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി അമേരിക്കൻ ബിഷപ്‌സ് കോൺഫറൻസ്. തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ആണ് താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.

ഇരകളുടെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തലും അനുരഞ്ജനവുമാണ് സഭയുടെ ആദ്യ കടമ എന്ന് അമേരിക്കൻ ബിഷപ്‌സ് കോൺഫറൻസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരെയോ, സഭാശുശ്രൂഷകരായ മുതിർന്നവർക്കെതിരെയോ പണ്ടുകാലത്തോ അടുത്തോ നടന്നതായ ലൈംഗിക കുറ്റങ്ങളെ അതിജീവിച്ച ആളുകളിലേക്ക്‌ അനുരഞ്ജനപ്പെടാൻ രൂപതകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം എന്ന് ബിഷപ്‌സ് കോൺഫറൻസ് ഉപദേശിച്ചു.

അതിജീവിച്ചവരോട് കുറിപ്പ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: “നിങ്ങൾ […]

21 08, 2018

പ്രളയ കാലത്തെ കളികൾ

By |August 21st, 2018|

പ്രളയ കാലത്തും, പ്രളയാനന്തരവും ഏറ്റവും കുറച്ചു മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കുട്ടികളാണ്. സത്യത്തിൽ, സാമൂഹ്യ സൂചകങ്ങളിൽ പലതിലും കേരളം മുൻപന്തിയിലാണെങ്കിലും ബാലസൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നാം വളരെ പുറകിലാണ് എന്നാണ് എന്റെ പക്ഷം. ശിശു മരണ നിരക്കിലുള്ള കുറവും, കുട്ടികളോടുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലുള്ള എണ്ണത്തിലുള്ള കുറവും അല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സകാരാത്മകമായ സംരംഭങ്ങൾ തുലോം കുറവാണ്.

പ്രധാനമായും സാഹിത്യം, കല മേഖലകൾ എടുത്തു നോക്കൂ. കുട്ടികൾക്കായി സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അവർക്കു അനുയോജ്യമായ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളോ, ബാല സാഹിത്യമോ […]