ശാസ്ത്രം

//ശാസ്ത്രം
­
12 08, 2018

മതവും ശാസ്ത്രവും

By |August 12th, 2018|

ദുരന്തമുഖത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥന നേർന്നതും അതിന്റെ മറുപടിയിൽ ധ്വനിപ്പിച്ച ദൈവനിരാസവും ചൂടുപിടിച്ച ഒരു ചർച്ചയായി പരുവപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ ചിന്തകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

‘മതവും ശാസ്ത്രവും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ‘തത്വശാസ്ത്ര’ ക്ലാസ്സ് മുറിയിലേക്കു കടന്നുവന്ന ബഹുമാന്യനായ പോൾ മാറോക്കി അച്ചൻ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു വാചകം ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു; അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടുകണ്ട ഏറ്റവും മഹാനായ ശാസ്ത്രജ്‌ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീന്റെ വാക്കുകളാണ്: “മതം കൂടാതെയുള്ള ശാസ്ത്രം മുടന്തുള്ളതും, ശാസ്ത്രം കൂടാതെയുള്ള മതം അന്ധവുമാണ്” […]